Špecialisti na bezpečnosť / cenová ponuka

Kde všade nás môžu natáčať?

Kde všade nás môžu natáčať? Môže byť susedova kamera natočená na môj pozemok? Môžu byť kamery vo wellness centrách? Tieto a ostatné odpovede, ktoré vás zaujímajú, nájdete v nasledovnom článku.

S rastúcim počtom kamier na rohoch budov, na domoch, v obchodoch a podobne sa oprávnene vynára otázka, kde všade môžeme byť "natáčaní". Na Slovensku túto problematiku upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov). Medzi osobné údaje patria aj tie údaje, ktoré nasníma bezpečnostná kamera.

Uvedený zákon rozdeľuje priestory a teritóriá do dvoch oblastí:

  • priestor prístupný verejnosti (ulica, park, námestie, ale aj obchody, obchodné centrá, wellness centrá a pod.)
  • priestor verejnosti neprístupný (súkromné byty, súkromné domy a pod.)


Dôležité je uvedomiť si, že priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať (video, alebo audio záznamom) len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo odhaľovania narúšania bezpečnosti štátu. Tento verejný priestor však musí byť označený ako monitorovaný (okrem výnimiek, napríklad banky) a prevádzkovateľ kamerového systému musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt, alebo smernicu, ktorá mu určuje zákonný rámec použitia. Záznamy z kamier môžu byť použité iba na účely trestného konania, alebo konania o priestupkoch (ak osobitný zákon neustanovuje inak). To znamená, že vlastník záznamu môže záznam poskytnúť iba orgánom činným v trestnom konaní (alebo podľa osobitného zákona iným orgánom) a to ďalej znamená, že ak v televíznych správach vídame zábery z bezpečnostných kamier, hoci aj amatérske, takmer vždy sa jedná o porušenie vyššie menovaného zákona.

Za takéto a iné porušenia (napríklad absencia bezpečnostného projektu/smernice) môže kontrolný orgán - Úrad pre ochranu osobných údajov uložiť sankciu od 1.659 eur do 331.939 eur.

Priestory, ktoré nie sú verejnosti voľne dostupné a nie sú našim vlastným majetkom možno monitorovať iba s písomným súhlasom ich vlastníka. Tým sa odpovedá na otázku, či môže susedov kamerový systém snímať náš pozemok. Odpoveď: áno môže - ak na toto ako vlastníci pozemku dáme písomný súhlas. Ak písomný súhlas nedáme, sused náš pozemok, ani vnútro domu (cez jeho okná) monitorovať v žiadnom prípade nemôže. Kamery musia byť natočené tak, aby nenarúšali súkromie obyvateľov domu, či pozemku. Ale ulicu, ktorá je pred domom už monitorovať možno. Platia tu pravidlá, ktoré boli vyššie menované.

Sporné bývajú prípady, kedy je kamerový systém síce natočený na iný súkromný pozemok, ale používa softvérové záslepky, ktoré cudzí súkromný pozemok "vyčierňujú" a teda nemonitorujú. Hoci sa dikcia zákona napĺňa, odporúčame kamery inštalovať tak, aby svojim zorným uhlom nezasahovali do iných súkromných pozemkov.

A ako je to s wellness centrami, ktoré sme v úvode spomínali. Z uvedeného vysvetlenia vyplýva, že vo wellness centrách kamery umiestnené byť môžu. Samozrejme za predpokladu, že je priestor riadne označený a prevádzkovateľ má vypracovaný bezpečnostný projekt/smernicu. Kamery však v žiadnom prípade nemôžu byť umiestnené v prezliekarňach a na toaletách.

Toto isté platí aj pre ostatné verejne prístupné priestory.

Ak máte pocit, že sú vaše práva na ochranu súkromia narúšané, môžete podať sťažnosť na orgán dozoru. Tým je v tomto prípade Úrad na ochranu osobných údajov.


Daniel Štubniak, MBA
odborná spolupráca: JUDr. Marcela Macová 

< Späť na zoznam článkov

Vyplňte prosím všetky polia. Do poľa kontakt uveďte aj telefón, aj e-mail. Následne čo najpresnejšie opíšte typ objektu, požiadavky na jeho zabezpečenie a vašu predstavu. Podľa potreby vás ešte ohľadom detailov budeme kontaktovať.

poskytnutím dát sa k ničomu nezaväzujete
Powered by ALTERWEB STUDIO © 2012-2020